Monthly Archives: Tháng Ba 2021

Tiêu chuẩn hình ảnh quảng cáo Google GDN chính sách liên quan và lý do từ chối phổ biến

Các yêu cầu đối với quảng cáo dạng hình ảnh Quảng cáo hình ảnh bao gồm một hình ảnh cùng với quảng cáo và khả dụng ở nhiều kích thước. Quảng cáo hình ảnh tuân thủ theo chính sách Google Ads chuẩn và các yêu cầu dưới đây. Lưu ý rằng các yêu cầu này cũng áp dụng cho […]